NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

wtorek, 31 maja 2011

Co to jest wolonturystyka?

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia”
ul. Peowia­ków 11, Lublin
www.spoldzielniacafe.pl
zapra­sza na

Spo­tka­nie z Woj­cie­chem Olchow­skim pt.  “Co to jest wolonturystyka?”

4 czerwca (sobota), godz. 17.00

wstęp wolny

 

 

Podróż to zmiana per­spek­tywy, nie tylko prze­strzen­nej, ale głów­nie men­tal­nej.
Tyle w niej czło­wieka spo­tka, tyle się otrzyma, ile się otwo­rzy i da z siebie.

Wyjazdy, o któ­rych pra­gnął­bym opo­wie­dzieć, można okre­ślić for­mal­nie
mia­nem WOLONTURYSTYKIpołą­cze­nia tury­styki, zwie­dza­nia i
wolon­ta­riatu.

Chciał­bym podzie­lić się z uczest­ni­kami spo­tka­nia swo­imi
doświad­cze­niami z pracy wśród dzieci w Indiach — chłop­ców uwol­nio­nych
od przy­mu­so­wej pracy w Radża­sta­nie, oraz dzieci z mar­gi­na­li­zo­wa­nych
ple­mion w Kerali. Moje dzia­ła­nia w tych miej­scach wią­zały się ze
zre­ali­zo­wa­niem fil­mów przez dzieci, w for­mie warsz­tatu z edu­ka­cji
medialnej.


Dru­gim kra­jem, który odwie­dzi­łem na takich zasa­dach była Wene­zu­ela,
gdzie współ­pra­co­wa­łem z para­fią, pro­wa­dzoną przez pol­skiego księ­dza
miesz­ka­ją­cego w tym kraju już bli­sko 30 lat.

Tematy do przed­sta­wie­nia na spo­tka­niu to mię­dzy innymi:

–przy­go­to­wa­nie zawo­dowe i finan­sowe w Polsce

–nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów  w kra­jach docelowych

–pro­po­zy­cje i rekomendacje

–zasady pobytu i pracy

–dal­sze dzia­ła­nia po powro­cie do kraju.

Pro­wa­dzący — Woj­ciech Olchowski

Z wykształ­ce­nia peda­gog medialny, zaj­mu­jący się teo­re­tycz­nie i
prak­tycz­nie nowo­cze­snymi tech­no­lo­giami kształ­ce­nia oraz two­rze­niem
mul­ti­me­dial­nych mate­ria­łów dydak­tycz­nych — szcze­gól­nie w Inter­ne­cie.
Od 1994-tego roku zaj­mo­wał się psy­cho­te­ra­pią NLP (Neu­ro­Lin­gwi­styczne
Pro­gra­mo­wa­nie) oraz two­rze­niem wizu­ali­za­cji tera­peu­tycz­nych.
Wystę­puje z tek­stami na kon­fe­ren­cjach i publi­kuje w odno­śnej tema­tyce
od ponad 10-ciu lat.
Pra­cuje w rekla­mie.
Obec­nie sze­roko anga­żuje się w mię­dzy­na­ro­dowy wolon­ta­riat z
wyko­rzy­sta­niem w tej pracy mediów.

Szcze­góły, aktu­alny kalen­darz i mapa — http://olchowski.blogspot.com

Kon­takt i dodat­kowe infor­ma­cje nr tel. kom. 797 731 815, w
kore­spon­den­cji na adres e-mail wojciech.olchowski@gmail.com, oraz na
Face­book — Woj­ciech Olchowski.

MATERIAŁY DODATKOWE

Szko­le­nie dla stu­den­tów na temat wyjaz­dów na wolon­ta­riat do Indii w
Biu­rze Karier UMCS —  -
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/8/ckG6nS47yTY

Warsz­tat o wolon­tu­ry­styce na Slot Art Festi­val -
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/9/j90MaZWusJ0

Wywiad w poznań­skim radiu Afera -
część 1 — http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/6/znFAJxzv9Vo
część 2 — http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/7/lAGl6rnWBic

Wywiad w Pol­skim Radiu “Trójka”, w pro­gra­mie “Dobro­nocka” -
http://www.polskieradio.pl/_files/20080401110045/2010071211560804.mp3

Wywiad w Radiu TOK FM w pro­gra­mie “Roz­mowy o poma­ga­niu” -
http://bi.gazeta.pl/im/3/8190/m8190093.mp3

Strona Bal Ash­ram — http://www.bba.org.in/balashram
Album zdjęć z pobytu w Bal Ash­ram -
http://picasaweb.google.pl/wojciech.olchowski/BalAshram
Mon­taż fil­mowy ze zdjęć zro­bio­nych w Bal Ash­ram -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/58213DDE9EB91E03/0/FTfphwjxW0o
Film “Fun Movie” zre­ali­zo­wany z chłop­cami w Bal Ash­ram -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/u/6/ojd-cE4IqiQ

Album zdjęć z pobytu w RASTAhttp://picasaweb.google.pl/a.bucholc/RASTA
Album zdjęć z pobytu w szkole ple­mien­nej -
http://picasaweb.google.pl/a.bucholc/TRIBALSCHOOL
Mon­taż fil­mowy ze zdjęć zro­bio­nych w RASTA i szkole ple­mien­nej -
http://www.youtube.com/watch?v=hMyL9KFW0fU
Film “School Movie” zre­ali­zo­wany w szkole ple­mien­nej -
http://www.youtube.com/watch?v=ZrjAZsgMW-I

Album zdjęć z pobytu w Ribdi -
http://picasaweb.google.pl/wojciech.olchowski/Ribdi
Mon­taż fil­mowy ze zdjęć zro­bio­nych w Ribdi -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/58213DDE9EB91E03/4/F-Hp6RbDIgE
Strona inter­ne­towa zro­biona dla wio­ski Ribdi — http://ribdi.blogspot.com

Mon­taż fil­mowy na temat wizyty pod naj­wyż­szym wodo­spa­dem świata -
Salto Angel — http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/5247D80D5EDC5933
Album zdjęć z wizyty pod naj­wyż­szym wodo­spa­dem świata -
http://picasaweb.google.com/wojciech.olchowski/SaltoAngel

Mon­taż fil­mowy ze zdjęc z trek­kingu w Andach — La Sierra de La Culata
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/5247D80D5EDC5933/0/L5PRpvOmafY
Album zdjęć z trek­kingu w Andach — La Sierra de la Culata -
http://picasaweb.google.com/wojciech.olchowski/LaSierraDeLaCulata

Dotych­cza­sowe akcje pla­styczne i wystawy -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/6D7D42B697AA8DA5/7/XyE_-DWh9is
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/16/YPibV5O3IUI
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/6/We9J9_U-vLU
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/5/qOfB4fNsOzI
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/17/7YtJ8cU5wFk

Mon­taż fil­mowy ze zdjęc z warsz­ta­tów “Ajur­weda — tra­dy­cyjna medy­cyna
indyj­ska” — http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/6D7D42B697AA8DA5/15/hGAYWkdPCWw
Album zdjęc z warsz­ta­tów “Ajur­weda — tra­dy­cyjna medy­cyna indyj­ska” -
http://picasaweb.google.com/wojciech.olchowski/WarsztatyAjurwedaTradycyjnaMedycynaIndyjskaWorkshopAyurveda


http://www.spoldzielniacafe.pl/index.php/2011/05/spotkanie-co-to-jest-wolonturystyka-4-czerwca/

Podróż do Indii po... starorzymsku

Z PRASY...

Wystawa zdjęć i filmów z Indii w szkole Gloker

Podróż do Indii po... starorzymsku

2010-04-24, Lilia Łada

Wielka podróż przez Europę i Azję, udział w reklamie w Bollywood i kręcenie filmu z indyjskimi dziećmi - to tylko niektóre przygody, jakie przeżyli wolontariusze ze szkoły Gloker podczas swojej podróży po Indiach


Wielka podróż przez Europę i Azję, udział w reklamie w Bollywood ...


Na chodniku przed szkołą przy ulicy Półwiejskiej 26 powstaje właśnie mapa do Indii, rysowana przez Wojciecha Olchowskiego, jednego z uczestników wyprawy, w stylu "turystycznej" mapy Imperium Rzymskiego, żeby uzmysłowić oglądającym, jaki ogrom przestrzeni trzeba było pokonać, by tam dotrzeć. Mapa ma także zapraszać na wystawę fotografii i film - otwarcie o 18 - które także są efektem podróży do Indii.

- Droga była skomplikowana - przyznaje Wojciech Olchowski. - Wprawdzie Rzymianie wiedzieli, że na końcu tej drogi są Indie, ale czy ktoś tę trasę przebył tak na raz? Gdyby nawet, to pewnie trwałoby to rok, może nawet dwa lub trzy lata. I to dopiero byłą podróż! Ja jestem przeciwnikiem szybkiego podróżowania, w ten sposób niszczy się czas i przestrzeń. Bo teraz to dwie godziny w samolocie i jesteśmy na innym kontynencie...

Jednak dziś podróż lądem do Indii też nie należy do najłatwiejszych i bezpiecznych, choćby ze względu na konieczność przejechania Afganistanu. Dlatego wybierając się tam wolontariusze postanowili jednak polecieć samolotem.

- Pomysł wziął się stąd, że ja tu w Polsce robiłem filmy z dziećmi i w którymś momencie pomyślałem, że byłoby ciekawie zrobić taki projekt z indyjskimi dziećmi - opowiada Wojciech Olchowski. - Pojechałem więc do Indii z tym pomysłem, do ośrodka dla dzieci z ubogich rodzin i zacząłem realizować swój projekt. A później jeden z pracowników ośrodka zaprosił nas na wigilię, na spotkanie w szkole, gdzie powstał drugi film - i tak się to potoczyło... 


Podróżnikom udało się objechać Indie docierając nawet do niewielkiej wioski w Himalajach, która nie miała nawet swojej strony internetowej, ale bardzo chciała rozwijać u siebie agroturystykę. A Bartłomiejowi Kujdzie z żoną udało się nawet zagrać w bollywoodzkiej reklamówce!

- W hotelu, w którym mieszkaliśmy, zapytano nas, czy nie chcielibyśmy zagrać w filmie - opowiada Bartłomiej Kujda. - No, później okazało się, że to nie film, a reklamówka jednej z firm telekomunikacyjnych. Mieliśmy tam zagrać europejskich turystów. Zajęło nam to cały dzień i było bardzo męczące, bo w 40-stopniowym upale. Klimatyzacja, która była na planie, niewiele dawała. Ale udało nam się zobaczyć jednego z najsławniejszych indyjskich aktorów, chociaż nie zapozował z nami do zdjęcia...

Wyprawy z pewnością nie da się nazwać turystyczną - bo jej uczestnicy oglądali i zwiedzali zupełnie inne Indie niż te, do których trafiają turyści.
- Z tych znanych atrakcji turystycznych zobaczyłem tylko Taj Mahal - śmieje się Wojciech Olchowski.

Dlatego fotografie na wystawie to Indie, które dość trudno zobaczyć na folderach turystycznych czy zdjęciach ludzi, którzy byli tam na wakacjach.
- To był mój drugi pobyt w Indiach i miałem wrażenie, że poznaję zupełnie inny kraj - przyznaje Bartłomiej Kujda. - O Indiach nie da się krótko i prosto opowiedzieć, to kraj ogromnych kontrastów, chociaż każdy może tam znaleźć coś dla siebie, jeśli dobrze poszuka.

Ale na pytanie, czy udało im się uchwycić i pokazać na swoich zdjęciach te prawdziwe Indie, i Wojtek Olchowski, i Bartek Kujda wybuchają śmiechem.

- Indii nie da się pokazać - twierdzą zgodnie.

Zdjęcia z wyprawy do Indii można oglądać w siedzibie szkoły przy ul. Półwiejskiej 26/8 do 25 czerwca.

Szkoła podróżników maluje mandale na Półwiejskiej

Z PRASY...

Aktywna medytacja w centrum miasta

Szkoła podróżników maluje mandale na Półwiejskiej

2009-10-16

W poznańskiej Szkole Policealnej Gloker uczy się i pracuje spora grupa osób uwielbiających dalekie podróże. -Teraz postanowiliśmy się naszymi doświadczeniami podzielić - tłumaczył przed akcją malowania mandali Wojciech Olchowski, szkolny grafik.

Mandala

Mandale, czyli okrągłe kompozycje o symbolicznym znaczeniu religijnym i rytualnym są ważną częścią tradycji buddyjskiej. Na Zachodzie przyjęło się tworzenie ich w celach artystycznych i arte-terapeutycznych. Zdarza się, że w dużej skali, realizuje się je również w technikach grafitti.Olchowski przez kilka popołudniowych godzin malował na rozwieszanej w korytarzu szkoły plandece mandalę – motyw inspirowany kulturą indyjską. Plandeka z malowidłem ma docelowo zawisnąć na froncie budynku mieszczącego się przy ulicy Półwiejskiej. Inne mandale powstaną niebawem w Krakowie i Szczecinie, gdzie Gloker ma swoje filie.

- Krakowska będzie ze zniczy ustawionych na Rynku. Ze względu na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych będzie to połączenie w jednej akcji kilku tradycji - polskiej i indyjskiej - dodawał Olchowski. - W Poznaniu zawsze interesowaliśmy się plastyką, Kraków był bardziej teatralny.

- Moja mandala to zarazem alternatywa dla graffiti, nie niszczę ściany, maluję na zwykłej plandece, którą każdy może kupić za 20 zł- mówił artystą przed przystąpieniem do pracy. – Jak Tybetańczycy sypiący mandale z piasku, sam też będę musiał zmagać się z materią, bo plandeka miała być biała, a jest niebieska i sam nie wiem, co mi z tego malowania wyjdzie. Wiem jedynie, jaki jest mój dzisiejszy nastrój i możliwości techniczne, mandala będzie ich wypadkową - dodawał. - Cieszę się, że dzięki temu, że tu pracuję mogę sobie teraz urządzić takie malowanie. Ostatnio zatęskniłem za malarstwem.Na pierwszym piętrze szkoły otwarto też właśnie wystawę fotografii przywiezionych przez samych właścicieli szkoły Annę Bucholc i Bartłomieja Kujdę. Prace pochodzą z ich zeszłorocznej wyprawy do Indii Północnych i Nepalu. To pierwsza z planowanego cyklu wystaw inspirowanych wrażeniami pracowników i uczniów szkoły z podróży w różne regiony świata.

Kolejna będzie w Glokerze ekspozycja gruzińska, na której poza zdjęciami pokazana zostanie duża mapa nawiązująca do średniowiecznych przedstawień kartograficznych tego regionu.

środa, 11 maja 2011

Stół przesłania człowieka, czyli świąteczna gościnność

Stół przesłania człowieka, czyli świąteczna gościnność

Miałem ponownie przyjemność być gościem u Grażyny Dobroń w Dobronocce, w Trójce, wyjątkowo - w Wielką Niedzielę. Cytuję fragment rozmowy za STRONĄ Z AUDYCJĄ:


"(...) Dla Wojciecha Olchowskiego, podróżnika ważne jest, by jak najszybciej dać gościom możliwość poczucia się jak u siebie. - W momencie, w którym gubi się to poczucie bycia gościem, czuję, że osiągnąłem cel - wyjaśnił.

Spotkania w gronie przyjaciół, swobodne, niewymuszone, są zazwyczaj łatwiejsze niż z rodziną, gdzie panują skomplikowane relacje. - Święta stają się czymś więcej niż fajną zabawą, frajdą, stają się punktem naprawiania relacji. Tak jest przy Wigilii, we Wszystkich Świętych, Wielkanoc - dodał podróżnik.

Powiedzenie "Gość w dom, Bóg w dom" znane jest w wielu kulturach na różnych kontynentach. Dla niektórych oznacza ona całkowitą otwartość na przybysza, dla innych sprawa jest względna. - Obawiam się, że nie każdy gość, to dla nas "Bóg w dom". Jak ja sobie tego gościa wybiorę, on jest taki niekłopotliwy, to może ja mu przychylę nieba - zaznaczył Olchowski.

Zdaniem podróżnika potraktowanie gościa jako najważniejszej osoby, niezależnie od jej znaczenia i wymiernej wartości dla nas, jest wyzwaniem. - Musimy odnaleźć w sobie pokłady wyrozumiałości, akceptacji i w ten sposób Bóg przychodzi. Musimy osobie zaoferować to, co mamy w sobie - mówił. (...)


Jak wygląda gościnność w Indiach, Wenezueli, Czechach i innych zakątkach świata - opowiadali tajemniczy goście.


Aby wysłuchać całej audycji z udziałem słuchaczy wystarczy kliknąć ikonę dźwięku w boksie "Posłuchaj".

Audycji "Dobronocka” można słuchać w nocy z niedzieli na poniedziałek tuż po północy. Zapraszamy."


Audycja również do pobrania z - http://hotfile.com/dl/115784660/4fa5727/Dobronocka_2011.04.25.zip.html