NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

wtorek, 31 maja 2011

Co to jest wolonturystyka?

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia”
ul. Peowia­ków 11, Lublin
www.spoldzielniacafe.pl
zapra­sza na

Spo­tka­nie z Woj­cie­chem Olchow­skim pt.  “Co to jest wolonturystyka?”

4 czerwca (sobota), godz. 17.00

wstęp wolny

 

 

Podróż to zmiana per­spek­tywy, nie tylko prze­strzen­nej, ale głów­nie men­tal­nej.
Tyle w niej czło­wieka spo­tka, tyle się otrzyma, ile się otwo­rzy i da z siebie.

Wyjazdy, o któ­rych pra­gnął­bym opo­wie­dzieć, można okre­ślić for­mal­nie
mia­nem WOLONTURYSTYKIpołą­cze­nia tury­styki, zwie­dza­nia i
wolon­ta­riatu.

Chciał­bym podzie­lić się z uczest­ni­kami spo­tka­nia swo­imi
doświad­cze­niami z pracy wśród dzieci w Indiach — chłop­ców uwol­nio­nych
od przy­mu­so­wej pracy w Radża­sta­nie, oraz dzieci z mar­gi­na­li­zo­wa­nych
ple­mion w Kerali. Moje dzia­ła­nia w tych miej­scach wią­zały się ze
zre­ali­zo­wa­niem fil­mów przez dzieci, w for­mie warsz­tatu z edu­ka­cji
medialnej.


Dru­gim kra­jem, który odwie­dzi­łem na takich zasa­dach była Wene­zu­ela,
gdzie współ­pra­co­wa­łem z para­fią, pro­wa­dzoną przez pol­skiego księ­dza
miesz­ka­ją­cego w tym kraju już bli­sko 30 lat.

Tematy do przed­sta­wie­nia na spo­tka­niu to mię­dzy innymi:

–przy­go­to­wa­nie zawo­dowe i finan­sowe w Polsce

–nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów  w kra­jach docelowych

–pro­po­zy­cje i rekomendacje

–zasady pobytu i pracy

–dal­sze dzia­ła­nia po powro­cie do kraju.

Pro­wa­dzący — Woj­ciech Olchowski

Z wykształ­ce­nia peda­gog medialny, zaj­mu­jący się teo­re­tycz­nie i
prak­tycz­nie nowo­cze­snymi tech­no­lo­giami kształ­ce­nia oraz two­rze­niem
mul­ti­me­dial­nych mate­ria­łów dydak­tycz­nych — szcze­gól­nie w Inter­ne­cie.
Od 1994-tego roku zaj­mo­wał się psy­cho­te­ra­pią NLP (Neu­ro­Lin­gwi­styczne
Pro­gra­mo­wa­nie) oraz two­rze­niem wizu­ali­za­cji tera­peu­tycz­nych.
Wystę­puje z tek­stami na kon­fe­ren­cjach i publi­kuje w odno­śnej tema­tyce
od ponad 10-ciu lat.
Pra­cuje w rekla­mie.
Obec­nie sze­roko anga­żuje się w mię­dzy­na­ro­dowy wolon­ta­riat z
wyko­rzy­sta­niem w tej pracy mediów.

Szcze­góły, aktu­alny kalen­darz i mapa — http://olchowski.blogspot.com

Kon­takt i dodat­kowe infor­ma­cje nr tel. kom. 797 731 815, w
kore­spon­den­cji na adres e-mail wojciech.olchowski@gmail.com, oraz na
Face­book — Woj­ciech Olchowski.

MATERIAŁY DODATKOWE

Szko­le­nie dla stu­den­tów na temat wyjaz­dów na wolon­ta­riat do Indii w
Biu­rze Karier UMCS —  -
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/8/ckG6nS47yTY

Warsz­tat o wolon­tu­ry­styce na Slot Art Festi­val -
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/9/j90MaZWusJ0

Wywiad w poznań­skim radiu Afera -
część 1 — http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/6/znFAJxzv9Vo
część 2 — http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/58213DDE9EB91E03/7/lAGl6rnWBic

Wywiad w Pol­skim Radiu “Trójka”, w pro­gra­mie “Dobro­nocka” -
http://www.polskieradio.pl/_files/20080401110045/2010071211560804.mp3

Wywiad w Radiu TOK FM w pro­gra­mie “Roz­mowy o poma­ga­niu” -
http://bi.gazeta.pl/im/3/8190/m8190093.mp3

Strona Bal Ash­ram — http://www.bba.org.in/balashram
Album zdjęć z pobytu w Bal Ash­ram -
http://picasaweb.google.pl/wojciech.olchowski/BalAshram
Mon­taż fil­mowy ze zdjęć zro­bio­nych w Bal Ash­ram -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/58213DDE9EB91E03/0/FTfphwjxW0o
Film “Fun Movie” zre­ali­zo­wany z chłop­cami w Bal Ash­ram -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/u/6/ojd-cE4IqiQ

Album zdjęć z pobytu w RASTAhttp://picasaweb.google.pl/a.bucholc/RASTA
Album zdjęć z pobytu w szkole ple­mien­nej -
http://picasaweb.google.pl/a.bucholc/TRIBALSCHOOL
Mon­taż fil­mowy ze zdjęć zro­bio­nych w RASTA i szkole ple­mien­nej -
http://www.youtube.com/watch?v=hMyL9KFW0fU
Film “School Movie” zre­ali­zo­wany w szkole ple­mien­nej -
http://www.youtube.com/watch?v=ZrjAZsgMW-I

Album zdjęć z pobytu w Ribdi -
http://picasaweb.google.pl/wojciech.olchowski/Ribdi
Mon­taż fil­mowy ze zdjęć zro­bio­nych w Ribdi -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/58213DDE9EB91E03/4/F-Hp6RbDIgE
Strona inter­ne­towa zro­biona dla wio­ski Ribdi — http://ribdi.blogspot.com

Mon­taż fil­mowy na temat wizyty pod naj­wyż­szym wodo­spa­dem świata -
Salto Angel — http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/5247D80D5EDC5933
Album zdjęć z wizyty pod naj­wyż­szym wodo­spa­dem świata -
http://picasaweb.google.com/wojciech.olchowski/SaltoAngel

Mon­taż fil­mowy ze zdjęc z trek­kingu w Andach — La Sierra de La Culata
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/5247D80D5EDC5933/0/L5PRpvOmafY
Album zdjęć z trek­kingu w Andach — La Sierra de la Culata -
http://picasaweb.google.com/wojciech.olchowski/LaSierraDeLaCulata

Dotych­cza­sowe akcje pla­styczne i wystawy -
http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/6D7D42B697AA8DA5/7/XyE_-DWh9is
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/16/YPibV5O3IUI
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/6/We9J9_U-vLU
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/5/qOfB4fNsOzI
http://www.youtube.com/user/olchowski?feature=mhee#p/c/6D7D42B697AA8DA5/17/7YtJ8cU5wFk

Mon­taż fil­mowy ze zdjęc z warsz­ta­tów “Ajur­weda — tra­dy­cyjna medy­cyna
indyj­ska” — http://www.youtube.com/olchowski?gl=PL&hl=pl#p/c/6D7D42B697AA8DA5/15/hGAYWkdPCWw
Album zdjęc z warsz­ta­tów “Ajur­weda — tra­dy­cyjna medy­cyna indyj­ska” -
http://picasaweb.google.com/wojciech.olchowski/WarsztatyAjurwedaTradycyjnaMedycynaIndyjskaWorkshopAyurveda


http://www.spoldzielniacafe.pl/index.php/2011/05/spotkanie-co-to-jest-wolonturystyka-4-czerwca/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz