NOWY / NEW BLOG - http://olchowski.info

sobota, 20 października 2007

Ideas - Kariera naukowa - oferta 7-ego Programu Ramowego UE - Lublin, 09-10-2007

TEKST W TRAKCIE PRZEFORMATOWYWANIA
Page 1
1
Wiesław Studencki
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
2
O jakie pomysły chodzi?
W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją
FRONTIER RESEARCH*
czyli
badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne
prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć,
przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata
obarczone wysokim ryzykiem naukowym
muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie róŜnych dyscyplin, róŜnych
koncepcji, technik, metodologii)
wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i
badaczy na poziomie europejskim
Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróŜnienie między naukami
podstawowymi i stosowanymi
*(High-Level Expert Group Report, 2005)
3
European Research Council
European Research Council (Europejska Rada Badań) działająca od 2005 r.,
to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier
research).
ERC ma zapewnioną autonomię działania
wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki
zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy
zapewnia przejrzystość oceny wniosków
4
Struktura ERC
ERC składa się z niezaleŜnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds.
realizacji programu.
Rada Naukowa składa się
z 22 wybitnych uczonych, wśród nich jest
prof. Michał Kleiber
Członkowie Rady Naukowej są mianowani przez Komisję Europejską na okres
czterech lat. Na pierwszą kadencję - wybrani przez Komitet Identyfikacyjny.
Przewodniczący Rady - Prof. Fotis Kafatos
5
BudŜet programu Pomysły
BudŜet całkowity (2007-2013) - 7 510 mln
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6
Specyfika grantów ERC
Projekty będą realizowane przez zespoły badawcze (a nie sieci naukowe czy
konsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator)
– lidera zespołu; moŜliwe są projekty jednoosobowe
Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy
Granty przyznawane będą instytucji goszczącej lidera (Applicant Legal Entity),
pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezaleŜność;
instytucją goszczącą moŜe być przedsiębiorstwo
Lider moŜe pochodzić z dowolnego kraju świata, ale
Instytucja zatrudniająca go musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym z 7PR
Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata
2 umowy:
pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz
pomiędzy instytucją goszczącą i liderem
Granty są „przenośne”
7
np. USA
8
Typy grantów ERC
ERC Starting Independent Researcher Grants
(ERC Starting Grants)
Retain, Repatriate, Recruit
Wsparcie rozwoju niezaleŜnej kariery młodych, utalentowanych naukowców,
pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy
ERC Advanced Investigator Grants
(ERC Advanced Grants)
Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez
doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej
1/3 budŜetu dla Starting Grants,2/3 dla Advanced Grants
9
ERC Starting Grants
Ewaluacja
dwustopniowa: 1 etap 25 kwietnia 2007
2 etap 17 września 2007
20 paneli ekspertów
rozmowa z Głównym Badaczem
Pierwszy konkurs - 9167 wniosków, w drugim etapie - 559
BudŜet 1
go
konkursu
289,5 mln euro
Wielkość projektu:
100 000 – 400 000 euro/rok
Czas trwania projektu:
do 5 lat
Dofinansowanie:
do 100% kosztów dopuszczalnych
oraz 20% koszty pośrednie
Wymóg formalny:
2-9 lat po doktoracie (wyjątkowo do 12),
dowolny wiek i narodowość
habilitacja nie przeszkadza
10
Nadsyłanie wniosków: Główny badacz (w imieniu instytucji goszczącej)
1. Wniosek – część A – formularz (on-line)
2. Wniosek – część B - trzyczęściowy:
CV i samoocena osiągnięć Głównego Badacza (udział w projektach i pracach
badawczych związanych tematycznie z wnioskiem)
Opis naukowo-technicznych aspektów projektu
Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego, budŜet
Pierwszy etap:
8 stron (3+4+1)
Drugi etap:
16 stron (4+10+2)
12 pkt, interlinia, 2 cm margines
3. Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia
głównemu badaczowi niezaleŜności
ERC Starting Grants
11
BudŜet 1
go
konkursu
jeszcze nie ustalony
Wielkość projektu:
do 2,5 mln euro
Czas trwania projektu:
do 5 lat
Dofinansowanie:
do 100% kosztów dopuszczalnych
oraz 20% koszty pośrednie
Wymóg formalny:
dowolny wiek i narodowość
Ewaluacja
Nadsyłanie wniosków
- jednoetapowe
Ewaluacja
- dwuetapowa
Ogłoszenie konkursu
- listopad 2007
Terminy nadsyłania wniosków – I półrocze 2008
ERC Advanced Grants
12
Kryteria ewaluacji (StG, 1)
1. Główny badacz: Potencjalne moŜliwości zostania niezaleŜnym liderem
naukowym
A) Jakość badań
Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych?
Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach?
B) Potencjał intelektualny i kreatywność
Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka
merytoryczna nad studentami, moŜliwość inicjacji nowego sposobu
myślenia
13
Kryteria ewaluacji (StG, 2)
2. Jakość projektu badawczego
A) Przełomowość badań
Czy badania odnoszą się do najwaŜniejszych problemów obszaru badań?
Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy
(trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)?
B) Potencjalne korzyści
Czy badania otwierają nowe, waŜne horyzonty naukowe, technologiczne i
edukacyjne?
C) Metodologia
(Etap 1) Czy załoŜone cele są osiągalne?
(Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest
pełna? Czy umoŜliwia osiągnięcie celów w załoŜonym czasie i przy
załoŜonych zasobach?
14
Kryteria ewaluacji (StG,3)
3. Środowisko badawcze (Etap 2)
A) Osiągnięcie niezaleŜności
Czy projekt umoŜliwi głównemu badaczowi osiągnięcie niezaleŜnej pozycji
naukowej?
B) Instytucja goszcząca
Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia
badań?
Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko
intelektualne?
C) Udział innych instytucji
Czy obecność innych instytucji uczestniczących w projekcie (oprócz
instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona?
Kryteria ewaluacji wniosków o Advanced Grants będą róŜnić się
w szczegółach
15
Punktacja
Kryterium
Etap 1
Etap 2
1. Potencjał głównego badacza
5
5
2. Jakość projektu badawczego
5
5
3. Środowisko naukowe
---
tak/nie
Razem
8/10
8/10
Starting grants, konkurs 2007
Punktacja przy ocenie wniosków o Advanced Grants będzie
odmienna
16
Ponowne złoŜenie wniosku
A) Główny lub współpracujący badacz nie moŜe uczestniczyć w więcej niŜ
jednym wniosku ERC w tym samym roku
B) Główny badacz nie moŜe złoŜyć nowego wniosku w ciągu roku
kalendarzowego od złoŜenia poprzedniego nisko ocenionego projektu (poniŜej
progu)
C) Tylko jeden grant głównego badacza moŜe być realizowany w tym samym
czasie.
Ograniczenia dla autorów Advanced Grants będą odmienne
17
WraŜenia po pierwszym konkursie StG
ERC nie jest europejskim odpowiednikiem MNiSW
frontier research (!)
• atrakcyjny, zwięzły tytuł
• CV (dorobek, stypendia, pobyty zagraniczne, wszelkie sukcesy naukowe)
• atrakcyjny styl, „odwaŜna” prezentacja
• szczegóły budŜetu – waŜny lecz nie najwaŜniejszy element
• FORMALNA POPRAWNOŚĆ: aŜ 14 wniosków odrzuconych z przyczyn
formalnych (brak aneksu – listu wspierającego z instytucji goszczącej; dyplom
poza przedziałem 2-9 lat)
18
Przed pierwszym konkursem AdG
• większa rola instytucji
• zadanie dla dyrektorów, rektorów, dziekanów: wsparcie najlepszych zespołów,
naukowców powracających z zagranicznych stypendiów i długich wyjazdów
Atuty polskich Centrów Doskonałości:
• wysoki poziom naukowy
• istniejące zespoły badawcze
• doświadczenie międzynarodowe
• dobre wyposaŜenie aparaturowe
19
Działania koordynujące i wspierające (CSA)
Cel - wsparcie finansowe takich działań jak:
• analiza rozwoju i trendów nauki i techniki
• analiza i promocja wyników badań
• oraz wsparcie Sekretariatu Generalnego ERC
BudŜet: 335 000 euro w 2007
Kryteria formalne:
wnioskodawca CSA – z krajów członkowskich i stowarzyszonych,
międzynarodowych instytucji badawczych (CERN, EMBL, JRC)
20
CSA – kryteria oceny
Cele i potencjalne skutki
Czy są zgodne z wymaganiami Programu Pracy i konkursów?
Czy projekt przyniesie pozytywne rezultaty w kontekście celów
strategicznych ERC
Jakość i efektywność
Czy proponowana metodologia i plan pracy dają moŜliwość osiągnięcia
celów projektu
Czy zapewnia najwyŜszą jakość i wykorzystanie wyników?
Czy odpowiada najlepszym dotychczasowym doświadczeniom?
Zasoby
Czy personel, wyposaŜenie itp. są odpowiednie do realizacji projektu?
Czy będą efektywne?
Czy są sprawdzone?
21
NajwaŜniejsze dokumenty
Call Fiche
Work Programme
Guide for Applicants
Do pobrania przez stronę:
TamŜe – EPSS (wysyłka projektu)
Strona ERC:
22
23
Zapraszamy na spotkania informacyjne o szczegółach Advanced
Grants – grudzień 2007, styczeń 2008
Zapraszamy na indywidualne konsultacje od połowy listopada
KPK
ul. świrki i Wigury 81, Warszawa
24
Inne programy
Lista krajowych i międzynarodowych programów
High Innovation/Gain/Expectation (HINGE) -
na stronie projektu NEST-Promise
25
Dziękuję za uwagę
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
ul. świrki i Wigury 81
02-091 Warszawa
tel: 0 22 828 74 83
fax: 0 22 828 53 70
Osoba do kontaktu:
Wiesław Studencki
0/502 052 236

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz